kuponi, popusti - Pregledaj sve kupone »

Besplatan vaučer sa kojim se ostvaruje popust- 200 din umesto 400 din za krojačku uslugu po izboru
Popust: 50 %
590 din za stomatološku uslugu po izboru
Popust: 71 %
490 din.umesto 900 din za sunčane naočare po izboru.
Popust: 46 %
100 din-vaučer za 25% popusta za kuhinjske noževe ZWILLING J.A. HENCKELS
Popust: 25 %
250 din. umesto 500 din.za maramu modne kuće ST.George
Popust: 50 %
590 din umesto 990 din. za kardigan u butiku „OMEKA“
Popust: 40 %
POSLOVNE VESTI - PREGLEDAJ SVE VESTI »
INTERNET PRODAVNICA - SVI PROIZVODI » - PROIZVODI NA SNIŽENJU »
Creva REFCO CCL-72
3.128,83
2.1 RMS RMS 6W ZVU0154
2.900,00
Medicinska bluza muška art.2001
12,40
Paradox 6250
5.890,00
PVC kanalica 40x40
150,00
Keramički set noževa Royalty Line 7+1
1.099,00
Torba ženska alesio braon bež.
2.370,00
Torba Bricole 6715
2.689,00
Torba Am Bo 1603
2.875,00
Torba Just 153-1 zelena
2.983,00
Torba Paolo 850-1
2.470,00
Test jednog proizvoda sa slikom
20.000,00
Torba frales 1839
2.470,00
ZANIMLJIVE PONUDE - PREGLEDAJ SVE PONUDE »

KATALOZI PREMIUM KLIJENATA»

NOVOSTI PREMIUM KLIJENATA»                                                     SMILELAND FEST PONUDA                       Postovani klijenti kompletnu ponudu opreme za zabavne parkove                       dvorce, bazene pedaline za decu, tramboline ,tobogane, lopte za vodu,                       ostale zabavne atrakcije i prateću opremu mozete pogledati na našem                        web sajtu klikom na sledeći link: http://smileland.rs/index.php                                                 

KLIKNI OVDE DA PREUZMEŠ KATALOG

Klikni ovde da prgledaš sve kataloge korisnika SmileLand Fest d.o.o


U prodajnim objektima R-dreams, u bogatoj ponudi dušeka, možete pronaći i dušeke renomiranog proizvođača Bonelli po povoljnim cenama.Možete pogledati i preuzeti kompletan katalog dušeka Bonelli 2015.

KLIKNI OVDE DA PREUZMEŠ KATALOG

Klikni ovde da prgledaš sve kataloge korisnika RATIONAL
    ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 213/20 Датум: 20.05.2020. године Нови Сад     ОБАВЕШТЕЊЕ  У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     На основу члана 364., 365. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник Р.Србије 36/2011 и 99/2011, 83/14, 5/15) и члана 35. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној 20.05.2020. године донео је следећу   О Д Л У К У   о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 25.06.2020. године (четвртак) која ће се одржати у Хотелу „Војводина“ Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12 часова, са следећим   Д Н Е В Н И М  Р Е Д О М   ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:   Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање Именовање председника Скупштине акционара Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   РЕДОВНИ ПОСТУПАК:     Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 336/19 од 18.06.2019. године     Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину     Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка     Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину     Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину    Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2020. годину   Датум за одређивање листе акционара је 15.06.2020. године.   Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1. Акционар Конзорцијум ЈМБГ: КО8106070 на основу Решења Вишег суда у Београду посл.бр. Пои-По1 24/10 од дана 12.04.2010. године на 59.123 акција има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца. Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду посл.бр. Пои-По1 24/10 од 21.02.2010. године управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД која се воде на акционара  „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде Републике Србије – Дирекција за управљање одузетом имовином.   ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:   Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.   Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.   ПУНОМОЋ ЗА ГЛАСАЊЕ   Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћја за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја. Последњи дан за доставу пуномоћи је 19.06.2020. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.   Материјал за седницу Скупштине   Материјал за седницу Скуштине може се прегледати у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД,  Нови Сад Трг Слободе 2 сваког радног дана од 11,00 до 13,00 часова у периоду од 21.05.2020.године до 22.06.2020.године или на интернет станици Друштва www.hotelvojvodina.rs   Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.   Позив за редовну Скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs  почев од 21.05.2020. године без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs,  на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, и на интернет страници Централног регистра ХОВ www.crhov.rs      Председник одбора директора  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  Милан Мрдовић  
         ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 205/20 Дана: 15.05.2020.год Нови Сад     Акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад | Трг Слободе 2 | 021/66-22-122 I Матични број: 08240540 | ПИБ: 100277703 I  Текући рачун: Ерсте банк: 340-2808-42 | АПР БД: 42220/09             ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАMA ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД   У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011 и 112/2015) и чланом 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег објављеног годишњег документа о објављеним информацијама од 10.05.2019. године до момента објављивања предметног документа.     Ред. бр. Објављена информација Датум објаве Место објаве информације   Интернет страница 1 Годишњи документ о објављеним информацијама 10/05/19 Интернет страница друштва (мени вести) www.hotelvojvodina.rs           www.belex.rs 10/05/19 Београдска берза и Комисија за хртије од вредности       2   Извештај са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 18.06.2019.     19.06.2019. Београдска берза и Комисија за хртије од вредности     www.belex.rs 3 Записник са одржане редовне  Скупштине акционара  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 18.06.2019. 02.07.2019.   Интернет страница друштва (мени вести)     www.hotelvojvodina.rs       4   Ажурирани информатор за 2019. годину   28.04.2020. Београдска берза           www.belex.rs   5   Годишњи Извештај за 2019.годину ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД 14.05.2020. Интернет страница друштва (мени вести)   www.hotelvojvodina.rs           www.belex.rs 29.04.2020.       11.05.2020. Београдска берза   Комисија за хaртије од вредности       Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници  (www.hotelvojvodina.rs), интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) и интернет страници Централног регистра ХОВ (www.crhov.rs/ ).   Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.   Нови Сад, 15.05.2020. године                                                                                                               Извршни директор                                                                                                                  Рајић Стеван
У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15, 108/16) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13, 30/18) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује    ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2019. ГОДИНУ   I    ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2019. годину   Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају. Напомена: Финансијски извештаји за 2019. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад.   II    ИЗВЕШТАЈ  О  РЕВИЗИЈИ ЗА 2019. годину   Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2019. годину од стране предузећа за ревизију  HLB DST - REVIZIJA  из Београда  прилог је овом извештају. Напомена: Извештај о ревизији није усвојен  од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.     III  ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД    ЗА 2019. годину   1. Организациона структура друштва   ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је  1991. године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин. Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и ресторатерских услуга. Уз основну делатност друштво се определило да  један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп  дужи низ година, којом се остварује знатан приход.   Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и одељењима: - служба за организацију и рад хотела - служба за правно-економске и опште послове.   Службу за организацију и рад хотела чине одељења: -          смештаја -          кухиње -          ресторана -          одржавања хигијене -          техничког одржавања.   2. Кадровска структура  и информације о кадровским питањима   У друштву је ангажовано 57 запослених од чега су осморо (8) запослених на одређено време, двоје  раде са половином радног времена.  Од укупног броја запослених жена је 35, две су на породиљском одсуству. Квалификациона структура запослених је следећа: висока стручна спрема                                  7 виша стручна спрема                                     2 висококвалификован                                     1 средња стручна спрема                              28 квалификован                                                  13 неквалификован                                               6 Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним  одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.   Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела, први део до 12. у наредном месеци, а други део до 30. такође наредног месеца. 28. октобра 2014. године потписан је нови Колективни уговор Војводина ад Нови Сад који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума.  Усаглашавања Колективног уговора су вршена у више наврата у складу са променом најнише цене рада. Последње усаглашавање извршено је у новембру  2019. године са ценом рада по сату од 172,54 динара. Анексом 7. Колективног уговора од 27.05.2019. кориговане су зараде свим запосленима са применом од 01.06.2019. године.   Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 7,4%.   3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања   Током године извршена су улагања у стална средства у износу од  3.614.350  динара, од чега на објекту 2.157.645 динара, а на опреми 1.456.705 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција фасаде у економском дворишту, замена итисона у  собама, телевизори, клима уређаји, фискални штампач, пројектор, огледала, слике, драперије, завесе, конвектомат. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.   За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.710.654  динара.   Набавна вредност  нематеријалних улагања на крају године износе 475.065  динара, њихова исправка вредности је 214.674  динара. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442  динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 216.866.020  динара, исправка вредности   124.688.035  динара, тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи  92.438.375  динара. Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.172.143 динара, опреме 1.272.485 динара, нематеријалних улагања 48.039 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.492.667 динара.   Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе изврешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012. години покренут је али и обустављен стечајни поступак.   Залихе материјала на дан 01.01.2019. године износе  328.794  динара, а на крају године 414.967     динара. Дати аванси добављачима  износе  285.394 динара.   Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2019. године износе 3.345.569 динара, исправка врредности износи 715.286 динара. Сумњива и спорна потраживања су у целости отписана као ненаплатива.   Потраживања за пазар у готовини на 31.12.2019. године износи  91.730 динара.   Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 413.237  динара.   Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара.   Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 1.324.615 динара. На девизном рачуну код Ерсте банке стање на 31.12.2019. године је 2.678.402  динара, прерачунато по курсу еура од  117,5928 динара и курса за УСД од 104,9186 динара.  Стање у валутама је 22.632,38 еура и 162 долара.   Порез на додату вредност по рачунима из 2019. године пренетим  у 2020. годину износи 169.013 динара.   Одложена пореска средства износе 12.263.338 динара, а одложене пореске обавезе износе 4.121.824 динара.   Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу,  нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.   Резултат пословања је губитак  у износу од  1.474.162 динара.   Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013., 2015. и 2016.годину и  по почетном стању износи 44.637.243 динара. Укупан кумулирани губитак на крају године је 37.574.921 динар. Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.748.895 динара, а на крају  3.058.879 динара.   Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009. и 2010.године, која је те исте године и поништена. Обавезе по основу споразума о репрограму дуга пореза на имовину износи 433.045 динара. Споразум је закључен до 20.09.2021. године.   Примљени аванси  на 31.12.2019. године износе 230.512 динара.   Обавезе према добављачима из земље износе 4.898.613 динара, од чега су највећи део обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на  агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију, из децембра 2019. године у износу од  32.357   динара.   Обавезе према запосленима износе 3.776.828  динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец 2019., а које су исплаћене у јануару 2020. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора и уговора о привременим и повременим пословима износе 235.323  динара.   Обавезе за порез на додату вредност, по обрачуну за децембар месец 2019. износи 717.282 динара. Обавезе по основу осталих јавних прихода и боравишна такса из децембра износе 39.704 динара.   Пословањем у 2019.години остварен је укупан приход од  90.134.627 динара и већи је за 2,7% него претходне године. Од овог износа приходи од основне делатности износе 49.114.222  динара  и на истом су нивоу као претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР  Нови Сад износе  450.619 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 35.117.025 динара и мањи су за 0,8 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова из закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе  3.328.400 динара и већи су за 44 % него претходне године. Учешће прихода од основне делатности смањило се са 56% на 54,5%. Остали и финансијски приходи износе 2.124.360 динара.   Укупни расходи у 2019. години износе  91.608.789  динара. Већи су у односу на прошлу годину за  5,2%. Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине  53 % од укупних трошкова. Учешће трошкова основних сировина и енергената  су већи за 8% него претходне године а износе 25.982.949 динара. Учешће осталих производних трошкова је 6 % у укупним расходима, а већи су за 5,4 % од претходне године и износе 5.743.432 динара. Трошкови зарада и осталих примања су за 7,4 %  већи од прошле године и износе 48.583.443 динара.   Расходи од резервисања за отпремнине запослених за одлазак у пензију износе  82.467 динара. Трошкови амортизације износе  4.492.667 динара.   Нематеријални трошкови учествују у  укупним трошковима са 6,4%, мањи су за 3,7% него претходне године и износе   5.889.021 динар.   Финансијски расходи износе 280.246 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 554.563 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања од купаца  у износу од  486.594 динара.   Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2019. годину је губитак у  износу од 1.474.162 динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 312.428 динара, тако да је крајњи резултат пословања за 2019. годину губитак од 1.786.590 динара.   Редовна скуштина друштва одржана је 18.06.2019. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2018. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА  за ревизора за годишњег извештаја за 2019. годину.   4. Улагања у циљу заштите животне средине   Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему, дрво, метал и отпадно уље.   5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године   Након протека  пословне године није било важнијих пословних догађаја.   6. Планирани будући развој   Настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протеклих пет година. Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2019.години исказала је пад  од  6,8% у односу на претходну годину. Број реализованих ноћења имао је следећу тенденцију из године у годину: у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења, у 2014. години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења,  2015. године број ноћења је за  19 % већи него претходне године и износио је 11.719 ноћења. Број ноћења у 2016. години износио је 15050 што је било повећање од 28 %. У  2017. години износи 16815, као повећање од 11,7%. 2018.године остварено је 17.232 ноћења, а 2019. године 16.169 ноћења.   У 2019. години искоришћеност капацитета смештаја је мања него претходне године и износи 45%.  Планира се повећање искоришћености смештаја, не већег интензитета. Задржавање гостију је1,6 дана.   7.       Активности истраживања и развоја   Интензивно ангажовање на промовисању хотела, дефинисање бренда и дугорочне стратегије присуства на домаћем тржишту уз заједничко деловање ТО Нови Сад и Привредне коморе Новог Сада. 8. Информације о откупу сопствених акција   Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег  извештаја. Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2019. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу  решења Вишег суда у Београду из 2010. године о привременом одузимању.   9. Постојање огранака   Друштво не поседује огранке   10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности   Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја. Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји. Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.   11. Послови са повезаним лицима   Друштво нема послова са повезаним лицима   12. Кодекс корпоративног понашања   На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012. године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета. Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање, равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину. Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама. Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о: -              финансијским и пословним резултатима -              бизнис плановима и постављеним циљевима -              значајном власништву над акцијама и праву гласа -              политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора -              предвидивим факторима ризика -              питањима која се односе на запослене -              политици управљања. Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара. Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима. Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања  и деловања са принципима корпоративног управљања.   13. Стратегија развоја за наредну годину   Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање. Њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовање пословања.   За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да треба навести оне са приоритетом, а то су следећи:                 А) Старост грађевинског објекта: 1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и реновирањем комплетних соба, 2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.                 Б) Организациони и технички проблеми: 1. проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила, 2. унапређење против пожарне заштите и обуке запослених.               В) Потенцијални дугорочни проблеми и активности које се требају спровести: 1.  одлазак младих радно способних у земље ЕУ, 2.  велики број озбиљно болесних радника и старосна структура, 3.  уложити напоре да се задрже велики закупци.  Услед отварања тржног центра Променада дошло је до озбиљних померања у понуди и тражњи као и ценама пословног простора у Новом Саду, 4.  урадити нову систематизацију радних места.     Нови Сад, фебруар 2020.године                                                                                Извршни директор                                                                                                                                              Војводина ад                                                                                                                                          _________________                                                                                                                                              Стеван Рајић                 У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15, 108/16) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13, 30/18) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ 08240540, објављује:     IV   ИЗЈАВА  ЛИЦА  ОДГОВОРНИХ ЗА  САСТАВЉАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА   Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2019. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.     Лице одговорно за састављање                                                         Законски заступник Годишњег  извештаја   Шеф   рачуноводства                                                                             Извршни   директор   ___________________                                                                            _________________ Снежана Алемпијевић                                                                                  Стеван Рајић У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15, 108/16) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13, 30/18) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ 08240540, објављује         V   ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (напомена)     Годишњи извештај друштва за 2019. годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја.                                                                                                                                                                                                                                                                       Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                             _________________                                                                                                                                                  Стеван Рајић           У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15, 108/16) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13, 30/18) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ       VI   ОДЛУКА  О  РАСПОДЕЛИ  ДОБИТИ  ИЛИ  ПОКРИЋУ  ГУБИТКА (напомена)     Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2019. годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад.  Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва.     Нови Сад, фебруар 2020.године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                                             ________________                                                                                                                                                                               Стеван Рајић                      
NOVI CIKLUS TEORIJSKE OBUKE! Auto škola počinje  novi ciklus teorijske obuke  09. septembra u dva termina. Jutarnji u 10.00 i večernji  u 19.00 časova
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 336/19 Дана: 18.06.2019. Нови Сад       ЗАПИСНИК   Са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе бр. 2, одржане дана 18.06.2019. године у хотелу “ВОЈВОДИНА” са почетком у 12,00 часова.   Комисија за гласање на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници констатовала је: да је од 129 акционара присутно 2 са укупно 59.164 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,046 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).   Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању редовне седнице Скупштине односно потврда АПР БД 46500/19 од 14.05.2019. године о објављивању позива за седницу акционарима и Овлашћење Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином,(која има право гласа над акцијама конзорцијума 59.123), бр. 46-00-160/12-02 од 05.06.2019.године за Величковић Божану, коју овлашћује да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда.   Седници поред акционара присуствује: Рајић Стеван, извршни директор Друштва и члан Одбора директора, Милан Мрдовић председник Одбора директора, Драгица Илић и Небојша Петровски у функцији чланова Комисије за гласање и Александра Правица, Секретар Друштва.   Величковић Божана, овлашћена да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда предложила је дневни ред претходног поступка, који је једногласно усвојен.     Д н е в н и р е д   I. Предходни поступак:   1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање 2. Именовање председника Скупштине акционара 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање     ТАЧКА 1.Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање   Величковић Божана, на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници Скупштине од стране Комисије за гласање, констатовала је да је од 129 акционара присутно 2 са укупно 59.164 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,046 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).   Након тога донела је   ОДЛУКУ   Отвара се седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за одлучивање.     ТАЧКА 2. Именовање председника Скупштине акционара   Присутни акционари једногласно су прихватили предлог да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана и једногласно донели     ОДЛУКУ   ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА.     ТАЧКА 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   Величковић Божана, председник Скупштине, наставила је са даљим вођењем тока седнице констатујући, да на основу присутности акционара који имају право гласа, постоји кворум односно потребна већина за одлучивање и да се може почети са радом.   Након тога предложила је, да се именују записничар и три члана Комисије за гласање и прочитала предлог одлуке коју су присутни једногласно прихватили и једногласно донели   ОДЛУКУ   .ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ АЛЕКСАНДРА ПРАВИЦА   .У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: ДРАГИЦА ИЛИЋ, НЕБОЈША ПЕТРОВСКИ И БУЈШИЋ МИЛУН.     Након тога Величковић Божана, председник Скупштине, прочитала је предлог дневног реда редовног поступка, те је јавним гласањем присутних акционара једногласно усвојен следећи   Редовни поступак:   Д Н Е В Н И Р Е Д   Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 323/18 од 06.06.2018. године   Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка   Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину Увеђање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима       ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 323/18 од 06.06.2018. године   Како примедби на записник није било, председник скупштине записник је дао на гласање. Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари записник једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета   ОДЛУКА   Усваја се записник са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 323/18 од 06.06.2018. године.   ТАЧКА 2.Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Величковић Божана, председник скупштине, предложила је да се са овом тачком дневног реда истовремено разматра и тачка 5. дневног реда јер су уско повезане, а након тога дала је реч Стевану Рајићу извршном директору Војводина АД Нови Сад.   Стеван Рајић поздравио је све присутне и изјавио да му је веома драго да је претходне 2018. године Војводина АД Нови Сад пословала са добитком од 528.345 динара. Изнето је пословање Војводина АД Нови Сад за 2018. годину из Годишњег извештаја за 2018. годину указујући на укупне приходе, расходе, улагања, дугорочне обавезе, обавезе према добављачима, потраживања од од купаца обавезе итд. Током године извршена су улагања у основна средства у износу од 4.441.234 динара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава. Укупни расходи у 2018. годину су у односу на претходну годину већи за 2%. Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада и накнада који чине 51,9% од укупних трошкова. Задржаванје гостију је 1,65 дан. Учешће прихода од основне делатности повећао се са 54,7% на 56%. Извршни директор је изјавио да је задовољан што је Војводина АД Нови Сад успела да задржи закупце упркос новоотвореном тржном центру ''Променада''. Војводина АД Нови Сад послује стабилно, не постоји најава да се ишта изванредно може десити и једини проблем јесте одлазак младих, радно способних људи у иностранство. Жеља је исто да се тавански простор рашчисти и да се повећају смештајни капацитети. Извршни директор је посебно истакао труд и залагање Управника и Секретара друштва који први међу једнакима највише се труде да побољшају ситуацију у коме Друштво послује.   Величковић Божана изјавила је, да је по њеном мишљењу постигнут добар финансијски резултат и да је са истим задовољна, након чега је прочитала предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.   Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 2.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета     ОДЛУКА     I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018 И 95/2018) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013 И 30/18) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2018. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.   II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.   III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.     ТАЧКА 3. Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка   Величковић Божана, председник скупштине, констатовала је да се пословање са добитком мора користити за покриће губитака из претодних године.   Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 3.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета       ОДЛУКА     НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИСКАЗАНА У РЕЗУЛТАТУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ИСКОРИСТИЋЕ СЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА.     ТАЧКА 4.Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Величковић Божана је констатовала да мишљење са резервом које је дато и у Ревизији финансијских извештаја за 2018. годину је исто као и претходних година и да такво мишљење оправдано.   Констатује се да је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину саставни део овог записника.   Како примедби на Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину, није било, председник скупштине прочитала је предлог одлуке и исту дала на гласање.   Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета     ОДЛУКА     I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 4. ИЗВЕШТАЈА.   II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.   ТАЧКА 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Информацијa за ову тачку дневног реда дата је под тачком 2. дневног реда, јер је уско повезане са истом.   Констатује се да Годишњи извештај ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2018.године чини саставни део овог записника.   Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке и исти дала на гласање.   Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета     ОДЛУКА     УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018.ГОДИНУ У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.     ТАЧКА 6. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину   Величковић Божана, председник скупштине, је констатовала како досадашњи ревизор је може бити изабран јер није пет година узастопно вршио ревизију финансијскух извештаја. Војводина АД Нови Сад је запримила само једну понуду ревизорске куће, а то је ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА који је иста ревизорска кућа која је радила извештај и за 2018. годину по истој цени са могућности плаћања у ратама.   Величковић Божана, председник скупштине,изнети предлог дала је на гласање.   Комисија за гласање је констатовала, да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник скупштине констатовао да је једногласно донета     ОДЛУКА     У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ("СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 62/2013 и 30/18)ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.     ТАЧКА 7. Увећање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима   Величковић Божана је прво затражила да се прецизније определи и објасни сам предлог Одлуке о увећању зарада од 10% у нето износу у односу на друге Уговоре. На које се то тачно Уговоре са извршним и неизвршним директорима повећање зараде односи.   Секретар Друштва, Александра Правица је објаснила да се односи на појединачне Уговоре са сваким директором из 2018. године којима су неизвршни директори Милан Мрдовић и Милан Стаменић ангажовани Уговором о правима и обавезама неизвршног директора посл. бр. 135/18 и посл.бр. 136/18 од дана 10.04.2018. године и Уговором о раду посл бр. 134/18 од 10.04.2018. године са извршним директором Стеваном Рајићем. Тим Уговорима су директори именовани на наредне 4 године и утврђена им је накнада односно зарада.   Након овог појашњења Величковић Божана је констатовала како директори досад нису имали увећање плате и ту могућност могу да остваре само на Скупштини акционара, да њихова накнада односно зарада увећана за 10% у нето износу представља подстицај за њихов ангажман и труд који се огледа у добром пословању Војводина АД Нови Сад. Председник Скупштине прочитала је предлог одлуке и исту дала на гласање.   Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета   Седница је закључена у 14,35 часова.         ЗАПИСНИК ВОДИЛА:                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АЛЕКСАНДРА ПРАВИЦА                                                                                                         АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД                                                                                                                                                                          ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА           Комисија за гласање:   ДРАГИЦА ИЛИЋ     НЕБОЈША ПЕТРОВСКИ     МИЛУН БУЈИШИЋ  
ВОЈВОДИНААД НОВИ САД Број: 328/19 Дана: 18.06.2019. Нови Сад       У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године под тачком 4.дневног реда разматрала је Извештај и мишљењe независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину и једногласно донела     О Д Л У К У     I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 4. ИЗВЕШТАЈА.   II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.               Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНААД НОВИ САД Број: 329/19 Дана: 18.06.2019. Нови Сад         У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.год.Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 18.06.2019.године под тачком 5. дневног реда "Разматрање и усвајање годишњег извештаја за 2018. годину ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД", једногласно је донела   О Д Л У К У     УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018.ГОДИНУ У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.   У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.             Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНААД НОВИ САД Број: 326/19 Дана: 18.06.2019. Нови Сад         У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014.године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 18.06.2019.године под тачком 2. дневног реда разматрала је Финансијске извештаје ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину и једногласно донела   О Д Л У К У     I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018 И 95/2018) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013 И 30/18) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2018. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.   II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.   III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.             Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНААД НОВИ САД Број: 327/19 Дана: 18.06.2019. Нови Сад         Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године по тачки 3.дневног реда "Одлука о расподели добити и покрићу губитка", једногласно је донела       О Д Л У К У     НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИСКАЗАНА У РЕЗУЛТАТУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ИСКОРИСТИЋЕ СЕ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА.               Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 332/19 Датум: 18.06.2019. Нови Сад   На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011, 122/2015 и 108/2016 )   ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510   ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ   ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Редовна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 18.06.2019.године у Хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 12,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно донете следеће   О Д Л У К Е   I. Предходни поступак:   1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине 2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара 3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање   II. Редовни поступак:   Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 323/18 од 06.06.2018. године   Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка   Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину   7.Увеђање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима     Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић    
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 232/19 Датум: 14.05.2019. године Нови Сад   ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     На основу члана 364., 365. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник Р.Србије 36/2011 и 99/2011, 83/14, 5/15) и члана 35. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној 14.05.2019. године донео је следећу   О Д Л У К У   о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 18.06.2019. године (уторак) која ће се одржати у Хотелу „Војводина“ Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12 часова, са следећим   Д Н Е В Н И М Р Е Д О М   ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:   Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање Именовање председника Скупштине акционара Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   РЕДОВНИ ПОСТУПАК:   Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 323/18 од 06.06.2018. године   Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка   Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину   7.Увеђање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима   Датум за одређивање листе акционара је 08.06.2019. године.   Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1. Акционар Конзорцијум ЈМБГ: КО8106070 на основу Решења Вишег суда у Београду посл.бр. Пои-По1 24/10 од дана 12.04.2010. године на 59.123 акција има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца. Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду посл.бр. Пои-По1 24/10 од 21.02.2010. године управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД која се воде на акционара  „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде Републике Србије – Дирекција за управљање одузетом имовином.   ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:   Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.   Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.   ПУНОМОЋ ЗА ГЛАСАЊЕ   Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћја за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја. Последњи дан за доставу пуномоћи је 12.06.2019. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.   Материјал за седницу Скупштине   Материјал за седницу Скуштине може се прегледати у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад Трг Слободе 2 сваког радног дана од 11,00 до 13,00 часова у периоду од 15.05.2019.године до 17.06.2019.године или на интернет станици Друштва www.hotelvojvodina.rs   Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.   Позив за редовну Скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs почев од 15.05.2019. године без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs, на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, и на интернет страници Централног регистра ХОВwww.crhov.rs   Председник одбора директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Милан Мрдовић  
  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 225/19 Дана: 10.05.2019.год Нови Сад     Акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад | Трг Слободе 2 | 021/66-22-122 I Матични број: 08240540 | ПИБ: 100277703 I Текући рачун: Ерсте банк: 340-2808-42 | АПР БД: 42220/09       ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАMA ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД   У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011 и 112/2015) и чланом 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег објављеног годишњег документа о објављеним информацијама од 10.05.2019. године до момента објављивања предметног документа.     Ред. бр. Објављена информација Датум објаве Место објаве информације   Интернет страница 1 Годишњи документ о објављеним информацијама 11/05/18 Интернет страница друштва (мени вести) www.hotelvojvodina.rs           www.belex.rs 11/05/18 Београдска берза и Комисија за хртије од вредности       2   Извештај са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 06.06.2018.     06.06.2018. Београдска берза и Комисија за хртије од вредности     www.belex.rs 3 Записник са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 06.06.2018. 06.06.2018.   Интернет страница друштва (мени вести)     www.hotelvojvodina.rs       4   Ажурирани информатор за 2018. годину   24.04.2019. Београдска берза           www.belex.rs   5   Годишњи Извештај за 2018.годину ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 25.04.2019. Интернет страница друштва (мени вести)   www.hotelvojvodina.rs           www.belex.rs 22.04.2019.       22.04.2019. Београдска берза   Комисија за хртије од вредности       Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници (www.hotelvojvodina.rs), интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) и интернет страници Централног регистра ХОВ (www.crhov.rs/ ).   Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.   Нови Сад, 10.05.2019. године   Извршни директор Рајић Стеван
У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2018. годину Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају. Напомена: финансијски извештаји за 2018. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад. II ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗА 2018. годину Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2018. годину од стране предузећа за ревизију HLB DST - REVIZIJA из Београда прилог је овом извештају.Напомена: Извештај о ревизији није усвојен од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад. III ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018. годину 1. Организациона структура друштва ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је 1991. године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин. Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга. Уз основну делатност друштво се определило да један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп дужи низ година, којом се остварује знатан приход. Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и дељењима: - служба за организацију и рад хотела - служба за правно-економске и опште послове. Службу за организацију и рад хотела чине одељења:смештајакухињересторанаодржавања хигијенетехничког одржавања. 2. Кадровска структура и информације о кадровским питањима У друштву је запослено 52 запослена од чега су двоје запослених на одређено време, двоје раде са половином радног времена. Од укупног броја запослених жена је 33.Квалификациона структура запослених је следећа:висока стручна спрема 7виша стручна спрема 2висококвалификован 1средња стручна спрема 23квалификован 13неквалификован 6 Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми. Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца.28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Усаглашавања су вршена у више наврата у складу са променом најнише цене рада. Последње усаглашавање извршено је у новомбру 2018. године. Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 1,4%. 3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања Током године извршена су улагања у основна средства у износу од 4.441.234 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција магацинског простора, замена дела дотрајалог намештаја у хотелским собама, реконструкција камерно-интерфонског система и система за дојаву пожара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава. За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.112.600 динара. За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.054.931 динара.Набавна вредност нематеријалних улагања на крају године износе 475.065 динара, њихова исправка вредности је 166.634 динар. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442 динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 214.383.719 динара, исправка вредности 121.019.620 динара,тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи 93.364.099 динара.Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.139.770 динара, опреме 1.129.305 динара, нематеријалних улагања 47.883 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.316.957 динара. Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012. години покренут је али и обустављен стечајни поступак. Залихе материјала на дан 01.01.2018. године износе 341.613 динара, а на крају године 328.794 динара.Дати аванси добављачима износе 439.231 динара. Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2018. године износе 3.789.810 динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.160.083 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 2.411.698 динара. Потраживања за пазар у готовини који на 31.12.2018.године износи 108.318 динара. Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 187.681 динара. Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара. Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 1.078.952 динара. На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2018. године 3.645.432 динара, прерачунато по курсу еура од 118,1946 динара. Порез на додату вредност у рачунима из 2018. године пренетом у 2019. годину износи 132.995 динара. Одложена пореска средства износе 4.044.910 динара, а одложене пореске обавезе износе 3.911.537 динара. Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста. Резултат пословања је добит у износу од 528.345 динара. Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013., 2015. и 2016.годину. Укупни кумулирани губитак износи 44.637.243 динара.Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.228.139 динара, а на крају године 2.748.895 динара. Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009. и 2010.године, која је те исте године и поништена.Обавезе по основу споразума о репрограму дуга пореза на имовину износи 685.140 динара. Споразум је закључен до 20.09.2021. године. Примљени аванси на 31.12.2018. године износе 375.546 динара. Обавезе према добављачима из земље износе 4.873.762 динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију од стране овог резервационог система, а који се односи на децембар месец 2018. године у износу од 48.649 динара. Обавезе према запосленим износе 3.210.321 динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2019. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора и уговора о привременим и повременим пословима износе 362.040 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец износи 579.532 динара. Обавезе по основу осталих јавних прихода и боравишна такса износе 63.700 динара. Пословањем у 2018.години остварен је укупан приход од 87.792.635 динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 49.185,611 динара и већи су за 4,8% него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад износе 301.596 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 35.405.849 динара и мањи су за 0,5 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе 2.294.244 динара и већи су за 11 % него претходне године.Учешће прихода од основне делатности повећало се са 54,7% на 56%. Остали и финансијски приходи износе 599.291 динара. Укупни расходи у 2018. години износе 87.041.211 динара. Већи су у односу на прошлу годину за 2%. Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 51,9 % од укупних трошкова.Учешће трошкова основних сировина и енергената су нешто нижи него претходне године а износ им је 24.048.175 динара. Учешће осталих производних трошкова је за 6 % смањено у односу на прошлу годину и износе 5.450.757 динара. У односу на претходну годину већи су за 8 %.Трошкови зарада и осталих примања су за 1,4 % већи од прошле године и износе 45.221.738 динара. Расходи од резервисања за отпремнине запослених износе 356.804 динара.Трошкови амортизације износе 4.316.957 динара. Нематеријални трошкови имају слично учешће у укупним трошковима као и претходне године, али су за 2,7 % већи него претходне године и износе 6.113.075 динара. Финансијски расходи износе 288.080 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 1.245.624 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања у износу од 1.192.026 динара. Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2018. годину је добит у износу од 751.424 динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 223.080 динара, тако да је крајњи резултат пословања за 2018. годину добит од 528.344 динара. Редовна скуштина друштва одржана је 06.06.2018. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2017. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА за ревизора за 2018. годину. 4. Улагања у циљу заштите животне средине Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље. 5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године Након протека пословне године није било важнијих пословних догађаја. 6. Планирани будући развој Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протекле три године.Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2018.години исказала је повећање од 2,7% у осносу на претходну годину. Број реализованих ноћења имао је следећу тенденцију из године у годину: 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења. У 2015. години број ноћења је за 19 % је више него претходне године и износио је 11.719 ноћења. Број ноћења у 2016. години износио је 15050 што је било повећање од 28 %, у 2017. години износи 16815, а 2018.године 17.232 ноћења. У 2018.години искоришћеност смештаја је на истом нивоу као и претходне године и износи 48%. Очекивања су да ће се наставити тренд повећања искоришћености капацитета, али не већег интензитета. Просечно задржавање гостију 2018. године је 1,65 дана. 7. Активности истраживања и развоја Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности и мала вероватноћа наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од:Metrico trade, Београд - аванс за радове на опремиDance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услугеАлбатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услугеТим кућа доо Нови Сад – за угоститељске услугеMetrico, Београд – за услуге закупа пословног простораПивница Steiger доо Зрењанин– за услуге закупа пословног простора 8. Информације о откупу сопствених акција Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег извештаја.Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2018. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу решења Вишег суда у Београду из 2010. године о привременом одузимању. 9. Постојање огранака Друштво не поседује огранке 10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја.Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји.Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу. 11. Послови са повезаним лицима Друштво нема послова са повезаним лицима 12. Кодекс корпоративног понашања На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012. године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета. Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање, равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама. Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:- финансијским и пословним резултатима- бизнис плановима и постављеним циљевима- значајном власништву над акцијама и праву гласа- политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора - предвидивим факторима ризика- питањима која се односе на запослене- политици управљања.Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања и деловања са принципима корпоративног управљања. 13. Стратегија развоја за наредну годину Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања.За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да треба навести оне са приоритетом, а то су следећи: А) Старост грађевинског објекта:1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и реновирањем комплетних соба,2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина. Б) Организациони и технички проблеми:1. проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила;2. унапређење против пожарне заштике и обуке запослених. В) Потенцијални дугорочни проблеми и активности које се требају спровести:1. одлазак младих радно способних у земље ЕУ;2. велики број озбињно болесних радника и старосна структура;3. уложити напоре да се задрже велики закупци услед отварања тржног центра Променада дошло је до озбиљних поверања у понуди и тражњи као и ценама пословног простора у Новом Саду;4. урадити нову систематизацију. Нови Сад, фебруар 2019.године Извршни директор Војводина ад _________________ Стеван Рајић У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 IV ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2018. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва. Лице одговорно за састављање Законски заступникГодишњег извештаја Шеф рачуноводства Извршни директор ___________________ _________________Снежана Алемпијевић Стеван Рајић           У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 V ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА(напомена) Годишњи извештај друштва за 2018.годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја. Извршни директор Војводина ад _________________ Стеван Рајић   У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 VI ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА(напомена) Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2018.годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва. Нови Сад, април 2019.године Извршни директор Војводина ад ________________ Стеван Рајић
Omega Iniciative  d.o.o je redizajnirala sajt
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 319/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад               Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године  по тачки 1. дневног реда - Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број  143  od  10.04.2018. године,  једногласно  је  донела     О Д Л У К У       УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД  НОВИ САД  БРОЈ 143 од 10.04.2018. ГОДИНЕ  БЕЗ ПРИМЕДБИ.                             Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Величковић Божана  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 320/18     Дана: 06.06.2018. Нови Сад       У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014. године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године, под тачком 4. дневног реда разматрала је Извештај и мишљењe независног ревизора   IV&AUDIT  из Београда  о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину  и једногласно   донела     О Д Л У К У       I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014  И 5/2015 ) УСВАЈА СЕ  ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  IV&AUDIT  ИЗ БЕОГРАДА  О РЕВИЗИЈИ  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ.   II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.               Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 318/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад         У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 409 од 27.06.2014. године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године  под тачком 5. дневног реда  - Разматрање и усвајање годишњег извештаја за 2017. године ВОЈВОДИНА АД  Нови Сад, једногласно  је  донела     О Д Л У К У       УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  ЗА 2017. ГОДИНУ У ТЕКСТУ  У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.   У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.             Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 316/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад         У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011) 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014.године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године   под тачком 2. дневног реда разматрала је  Финансијске извештаје ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину  и једногласно   донела   О Д Л У К У   I. У СКЛАДУ  СА ЧЛАНОМ 329.  ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011,83/2014  И  5/2015) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ (СЛ. ГЛАСНИК Р.СРБИЈЕ, БРОЈ 62/2013) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2017. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.   II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.   III. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.             Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 317/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад         Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године  по тачки 3. дневног реда - Одлука о расподели добити и покрићу губитка, једногласно  је  донела     О Д Л У К У       НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ У ИЗНОСУ ОД 301.472,57 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.             Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 315/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад               Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године  једногласно  је  донела     О Д Л У К У         ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА.   У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, РЕПАЦ ДИЈАНА И  ЧУКОВИЋ МЛАЂЕНИЈА.                 Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 314/18 Дана: 06.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нови Сад               Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године једногласно  је  донела     О Д Л У К У        ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ БОЖАНА ВЕЛИЧКОВИЋ.                                                                                                                                        Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 313/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад               У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 409 од 27.06.2014. године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године по тачки 6. дневног реда  - Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018.годину, једногласно  је  донела     О Д Л У К У       У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24.ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ (СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР. 62/2013) ЗА РЕВИЗОРА  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР     ХЛБ-ДСТ РЕВИЗИЈА  ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.   ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.               Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 322/18 Дана: 06.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нови Сад         На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС број 31/2011)   ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД ТРГ СЛОБОДЕ 2, МБ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510   ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је у среду, 06.06.2018. године у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно донете следеће   О Д Л У К Е     ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:   Одлука о отварању седнице Скуштине и утврђивање кворума за одлучивање Одлука о именовању председника Скушштине акционара Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање   РЕДОВНИ ПОСТУПАК:   Одлука о усвајању записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 143/18 од 10.04.2018. године Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Одлука о расподели добити Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ИВ&АУДИТ из Београд о ревизији финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Одлука о усвајању годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2017. годину Одлука о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину.            Председник Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад    Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД Нови Сад Нови Сад, Трг слободе 2 ПИБ: 100277703 МБ: 08240540 Број: 258     ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Сл.гласник бр. 31/2011 и 112/2015) и чланом 2. Став 1. Тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији Војводина ад Нови Сад, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег објављеног документа о објављеним информацијама од  15.05.2017. године до момента објављивања предметног документа.     Ред. бр. Објављена информација Датум Место објаве Интернет страница 1. Годишњи документ о објављеним информацијама 16.05.2017. Београдска берза и Комисија за хартије од вредности www.belex.rs 18.05.2017. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 2. Извештај са одржане редовне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 31.05.2017. Београдска берза и Комисија за хартије од вредности www.belex.rs 3. Записник са одржане Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 16.06.2017. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 4. Ажурирани информатор 07.03.2018. Београдска берза www.belex.rs 5. Сазивање ванредне скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 14.03.2018. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 19.03.2018. АПР www.apr.gov.rs 14.03.2018. Београдска берза www.belex.rs 14.03.2018. Комисија за хартије од вредности   6. Извештај са одржане  ванредне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 10.04.2018. Београдска берза и Комисија за хартије од вредности www.belex.rs 7. Записник са одржане ванредне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 15.04.2018. Интернет страница друштва             www.hotelvojvodina .rs 8. Годишњи Извештај за 2017. годину Војводина ад 27.04.2018. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 26.04.2018. Београдска берза и Комисија за хартије од вредности www.belex.rs 9. Сазивање редовне скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 03.05.2018. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 09.05.2018. АПР www.apr.gov.rs 03.05.2018. Београдска берза www.belex.rs 03.05.2018. Комисија за хартије од вредности   Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници  (www.hotelvojvodina .rs) и интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs).     Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.         Нови Сад, 11.05.2018.                                                                                                                Извршни директор                                                                                                                                                         Војводина ад Нови Сад                                                                                                                                                                   Стеван Рајић      
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 196 Нови Сад, 24.04.2018. године     ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     На основу члана 364.,365. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник Р.Србије 36/2011 и 99/2011, 83/14, 5/15) и члана 35. Статута  ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД,  Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној 24.04.2018. године донео је следећу   О Д Л У К У   о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 06.06.2018. године (среда) која ће се одржати у хотелу „Војводина“ Нови Сад, Трг слободе 2 са почетком у 12 часова, са следећим   Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М   ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:   Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање Именовање председника Скупштине акционара Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   РЕДОВНИ ПОСТУПАК:   1. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара  ВОЈВОДИНА АД НОВИ   САД  број   143/18  од 10.04.2018. године Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора IV&AUDIT из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Датум за одређивање листе акционара је 27.05.2018. године.   Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1. Акционар Конзорцијум ЈМБГ: КО8106070 на основу Решења Вишег суда у Београду Пои-По1 број 24/10 од 12.04.2010. године на 59.123 акција има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца. Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду Пои-По број 24/10 од 21.02.2010. године управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД која се воде на акционара  „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде Републике Србије – Дирекција за управљање одузетом имовином. ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:   Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.   Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.   ПУНОМОЋ ЗА ГЛАСАЊЕ   Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћја за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја. Последњи дан за доставу пуномоћи је 31.05.2018. године. Пуномоћник  може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.   Материјал за седницу Скупштине   Материјал за седницу Скуштине може се прегледати у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад Трг слободе 2 сваког радног дана од  10,00 до 13,00 часова у периоду од 07.05.2018. године до 05.06.2018. године или на интернет станици Друштва  www.hotelvojvodina.rs   Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.   Позив за редовну Скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs  почев од 04.05.2018. године без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП  www.belex.rs  и на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs                                                                                                           Председник одбора директора                                                                                             ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД                                                                                                     Милан Мрдовић  
У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује    ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2017. ГОДИНУ   I    ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. годину   Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају. Напомена: финансијски извештаји за 2017. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад.   II    ИЗВЕШТАЈ  О  РЕВИЗИЈИ ЗА 2017. годину   Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2017. годину од стране предузећа за ревизију  I&V AUDIT  из Београда  прилог је овом извештају. Напомена: Извештај о ревизији није усвојен  од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.     III  ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД    ЗА 2017. годину   1. Организациона структура друштва   ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је  1991. године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин. Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга. Уз основну делатност друштво се определило да  један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп  дужи низ година, којом се остварује знатан приход.   Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и дељењима: - служба за организацију и рад хотела - служба за правно-економске и опште послове.   Службу за организацију и рад хотела чине одељења: -          смештаја -          кухиње -          ресторана -          одржавања хигијене -          техничког одржавања.   2. Кадровска структура  и информације о кадровским питањима   У друштву је запослено 53 запослена од чега су шесторо запослених на одређено време, двоје  раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник).  Од укупног броја запослених жена је 32.   Квалификациона структура запослених је следећа: Висока стручна спрема                               7 Виша стручна спрема                                   2 Висококвалификован                                   1 Средња стручна спрема                           24 Квалификован                                                13 Неквалификован                                            6 Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним  одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.   Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца. 28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада). 22. јануара 2015.године закључен је Анекс број 1 Колективног уговора Војводина ад Нови Сад који је обухватио усаглашавање основних зарада за све врсте послова, а у односу на промену минималне цене рада по часу (повећање). Усаглашавања су вршена у 2017. години у  складу са променом минималне цене рада, али само за радна места собарица-хигијеничарка и портир.   Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 5,6%. Просечна бруто зарада у 2017. години износи 52.264 динара, а нето зарада 37.727 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зараду, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одмор.   3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања   Током године извршена су улагања у основна средства у износу од  3.669.460  динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција магацинског простора, канцеларија за издавање у закуп, замена дела дотрајалог намештаја у хотелским собама, куповина телевизора, ледомата, клима уређаја, фрижидер, усисивач, реконструкција камерно-интерфонског система и система за дојаву пожара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.   За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.062.047  динара.   За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.174.717  динара. Набавна вредност  нематеријалних улагања на крају године износе 460.074  динара, њихова исправка вредности је 118.751  динар. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442  динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 210.679.485  динара, исправка вредности   117.778.350  динара,тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи  93.242.447  динара. Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.101.266 динара, опреме 1.028.883 динара, нематеријалних улагања 46.993 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.177.142  динара.   Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012. години покренут је али и обустављен стечајни поступак.   Залихе материјала на дан 01.01.2017. године износе  406.189  динара, а на крају године  341.613     динара. Дати аванси добављачима  износе  468.489  динара.   Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2017. године износе 4.508.118 динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.167.182  динара, потраживања од купаца из иностранства су 5.520 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 1.842.767  динара.   Потраживања за пазар у готовини који на 31.12.2017.године износи   214.782 динара.   Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 142.524  динара.   Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара.   Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 241.573  динара.   На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2017. године 2.502.743  динара, прерачунато по курсу еура од  118,4727  динара. Разлика у курсу за прерачунавање у односу на 2016. годину је нижи курс за 4,2 %.   Порез на додату вредност у рачунима из 2017. године пренетом  у 2018. годину износи 105.660 динара.   Одложена пореска средства износе 4.436.543 динара, а одложене пореске обавезе износе 3.610.344 динара.   Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.   Резултат пословања је добит  у износу од  301.472  динара,  актуарски губитак износи 48.039 динара. Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013., 2015. и 2016.годину. Укупни кумулирани губитак износи 44.468.970 динара. Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.283.114 динара, а на крају године 2.228.139   динара.   Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009. и 2010.године, која је те исте године и поништена. Обавезе по основу споразума о репрограму дуга пореза на имовину износи 992.400 динара. Споразум је закључен до 20.09.2021. године. Примљени аванси  на 31.12.2017. године износе 148.176   динара.   Обавезе према добављачима из земље износе 4.746.006  динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на  агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију  од стране овог резервационог система, а  који се односи на децембар месец 2017. године у износу од  53.822   динара.   Обавезе према запосленим  износе  3.440.073  динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2018. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора износе 189.873  динара.   Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец  и обавеза по основу годишњег пописа износи 686.724 динара.  Ове обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима. Обавезе по основу осталих јавних прихода, боравишна такса износе 87.275 динара.   Пословањем у 2017.години остварен је укупан приход од  85.854.306   динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 46.936,979  динара  и већи су за 9% него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР  Нови Сад износе  1740.398 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 35.587.579 динара и мањи су за 3,7 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе  2.061.655 динара и мањи су за 14 % него претходне године. Учешће прихода од основне делатности повећало се са 52% на 54,7%. Остали и финансијски приходи износе 1.093.695 динара, од чега се највећи део односи на приходе од отписа застарелих обавеза.   Укупни расходи у 2017. години износе  85.273.065  динара. Већи су у односу на прошлу годину за  2%.   Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине  52,3 % од укупних трошкова. Учешће трошкова основних сировина и енергената  је исто као и претходне године и износи 24.281.952 динара. У односу на претходну годину ови трошкови већи су за 3,3 %. Учешће осталих производних трошкова је на сличном нивоу као и прошле године и износе 5.047.887 динара. У односу на претходну годину смањени су за  9 %. Трошкови зарада и осталих примања су за 5,6 %  већи од прошле године и износе 44.596.477 динара.   Расходи од резервисања за отпремнине запослених износе  222  динара. Трошкови амортизације износе 4.177.142 динара.   Нематеријални трошкови имају слично учешће у  укупним трошковима као и претходне године, али су за  5 %  мањи него претходне године и износе 5.950.635 динара.   Финансијски расходи износе 494.640 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 724.108 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања  у износу од 657.279 динара.   Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2017. годину је добит у  износу од   581.242   динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 279.769 динара. Тако да је крајњи резултат пословања за 2017. годину добит  301.472 динара. Редовна скуштина друштва одржана је  30.05.2017. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2016. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће I&V AUDIT  за ревизора за 2017. годину.   4. Улагања у циљу заштите животне средине   Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.   5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године   Након протека  пословне године није било важнијих пословних догађаја.   6. Планирани будући развој   Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протекле две године. Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2017. години стагнира. Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2017.години исказала је повећање од  11,7% у осносу на претходну годину. Број реализованих ноћења у 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења.  У 2015. години број ноћења је за  19 % је више него претходне године и износио је 11.719 ноћења. Број ноћења у 2016. години износио је 15050 што је било повећање од 28 %. Број ноћења у 2017. години износи 16815.   У 2017.години  искоришћеност смештаја је повећана  у односу на претходну годину и на нивоу је од  48 %. С обзиром да повећање искоришћености смештаја од прошле године (кад је искоришћеност била 41 %) наставља тренд раста очекивања су да ће се тај тренд задржати, али не истог интензитета. Ноћења страних гостију су већа него домаћих и они се просечно дуже задржавају него домаћи гости. Просечно задржавање гостију  2017. године је  1,54 дана.   7. Активности истраживања и развоја   Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од: -          Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми -          Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге -          Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге -          Тим кућа доо  Нови Сад – за угоститељске услуге -          Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора -          Пивница  Steiger  доо  Зрењанин– за услуге закупа пословног простора   8. Информације о откупу сопствених акција   Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег  извештаја. Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2017. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу  решења Вишег суда у Београду из 2010. године о привременом одузимању.   У 2017. години ангажована је кућа Бојан Бранковић ПР судски вештак за област економско-финансијску из Београда за израду анализе дужничко-поверилачких односа „Војводина“ ад са „Палић“ ДОО и „Маестралтоурс“ доо Будва.   9. Постојање огранака   Друштво не поседује огранке   10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности   Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја. Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји. Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.   11. Послови са повезаним лицима   Друштво нема послова са повезаним лицима   12. Кодекс корпоративног понашања   На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012. године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета. Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање, равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину. Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.   Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о: -              финансијским и пословним резултатима -              бизнис плановима и постављеним циљевима -              значајном власништву над акцијама и праву гласа -              политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора -              предвидивим факторима ризика -              питањима која се односе на запослене -              политици управљања. Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара. Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима. Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања  и деловања са принципима корпоративног управљања.   13. Стратегија развоја за наредну годину   Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања. За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:                 А) Старост грађевинског објекта: 1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе, 2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.                 Б) Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила.                   Нови Сад, фебруар 2018.године                                                                                                                                                                                                                            Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                         _________________                                                                                                                                                    Стеван Рајић       У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540   IV   ИЗЈАВА  ЛИЦА  ОДГОВОРНИХ ЗА  САСТАВЉАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА   Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2017. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.     Лице одговорно за састављање                                                         Законски заступник Годишњег  извештаја   Шеф   рачуноводства                                                                             Извршни   директор   ___________________                                                                            _________________ Снежана Алемпијевић                                                                                  Стеван Рајић У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540   V   ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (напомена)     Годишњи извештај друштва за 2017.годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја.                                                                                                                                                                                                                                                                       Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                     _________________                                                                                                                                                  Стеван Рајић       У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540   VI   ОДЛУКА  О  РАСПОДЕЛИ  ДОБИТИ  ИЛИ  ПОКРИЋУ  ГУБИТКА (напомена)     Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2017.годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад.  Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва.     Нови Сад, април 2018.године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                                          ________________                                                                                                                                                          Стеван Рајић                                 
ВОЈВОДИНА   АД  НОВИ  САД Број: 144 Дана: 10.04.2018.године Нови Сад   З А П И С Н И К     са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Трг слободе 2 која је одржана 10.04.2018. године у хотелу „Војводина“ са почетком у 12 часова.   Седници присутни  мањински акционари: Снежана Алемпијевић, Бујишић Милун, Чуковић Млађенија, Репац Дијана, Труда Љирије, пуномоћник за Александра Ђуровића  - Бранко Божовић адвокат, пуномоћник Дирекције за управљање одузетом имовином  Божана Величковић. Поред акционара присутни су: Бојан Светек, Александра Правица, Стеван Рајић и Милан Мрдовић.   Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању седнице Скупштине односно потврда АПР БД 21961/2018 од 14.03.2018.године о објављивању позива за седницу акционара , Овлашћење Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином број 46-00-160/12-02 од 05.04.2018.године које овлашћује Божану Величковић  и пуномоћје издато Бранку Божовићу, адвокату од стране Александра Ђуровића  у Новом Саду 04.04.2018. године да учествују  у раду Скупштине и гласају по утврђеним тачкама дневног реда.   Одмах по потписивању присутних и провере предатих пуномоћи отворена је седница.   Седницу је отворила Божана Величковић тако што је прочитала дневни ред са позива за заказивање седнице и предложила да се дневни ред претходног поступка усвоји, што је једногласно прихваћено.   Д Н Е В Н И    Р Е Д:   Претходни поступак:   Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање Именовање председника Скупштине акционара Именовање запосничара и три члана Комисије за гласање   ТАЧКА 1.  Отварање седнице Скупштине  и утврђивање кворума за одлучивање   Божана Величковић је на основу података који су установљени пребројавањем гласова присутних акционара утврдила да постоји кворум односно потребна већина за одлучивање. Скупштини присуствују акционари који располажу са 84,09 % односно 71029 акција од укупних 84464 акција што обезбеђује кворум за вођење седнице и гласање и донела је   О Д Л У К У   Отвара се ванредна седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за рад и одлучивање.   ТАЧКА 2.  Именовање председника Скупштине акционара   Присутни акционари су прихватили предлог да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана и једногласно донели   О Д Л У К У   За председника Скупштине бира се Божана Величковић. ТАЧКА 3.   Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   Божана Величковић предложила је да се за записничара Скупштине изабере Снежана Алемпијевић, што су присутни гласањем једногласно прихватили. За избор Комисије за гласање предложила је Дијану Репац, Бујишић Милуна и Чуковић Млађенију. Сви присутни су прихватили овај предлог. Председник Скупштине прогласио је да је једногласно донета   О Д Л У К А   За записничара бира се Алемпијевић Снежана. У Комисију за гласање бирају се: Репац Дијана, Бујишић Милун и Чуковић Млађенија.   Председник Скупштине је прогласио да су обезбеђени услови да се може приступити дневном реду редовног поступка седнице. Прочитала је  предлог дневног реда и једногласно је усвојен следећи     Д Н Е В Н И    Р Е Д   -  Р едовни поступак   Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 222 од 30.05.2017.године Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора Доношење одлуке о именовању директора друштва који чине Одбор директора     ТАЧКА 1.  Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 222 од 30.05.2017.године   Божана Величковић  је у кратким цртама изнела садржину записника са редовне седнице Скупштине акционара Војводина ад од 30.05.2017. године. Позвала је присутне да се гласањем изјасне за усвајање записника. За усвајање је гласало присутних акционара који чине 83,77 % односно 59494 гласова. Уздржан је био један акционара са 16,23 % односно 11535 гласова. Пошто је за усвајање записника гласала већина констатовала је да је донета   О Д Л У К А   Усваја се записник са редовне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад  бр. 222 од 30.05.2017. године.     ТАЧКА 2. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора   Божана Величковић је изнела да је ово редовна процедура разрешења директора по истеку мандата од 4 године из претходног сазива и то за Стевана Рајића извршног директора, Папић Александру  и Стаменић Милана неизвршне и независне директоре.  Прочитала је предлог одлуке и позвала присутне да гласају. За одлуку је гласало  акционара који поседују 59494 гласова односно 83,77 % гласова присутних акционара, уздржани је био један акционар са 11535 гласова односно 13,66 % гласова.  Усваја се са већином гласова следећа   О Д Л У К А   1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 394.СТАВ 4. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА(“ СЛ. ГЛ.РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, БР.36/11, 99/11, 83/14 И 5/15) И ЧЛАНОМ 53. СТАВ 4.СТАТУТА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  БР.409 ОД 27.06.2014.ГОД. ДИРЕКТОРИМА КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ТО: 1.РАЈИЋ СТЕВАНУ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР, 2.ПАПИЋ АЛЕКСАНДРИ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР, 3.СТАМЕНИЋ МИЛАНУ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,   ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ СА 14.03.2018.ГОДИНЕ, С ТИМ ДА НАСТАВЉАЈУ СА ОБАВЉАЊЕМ  СВОЈЕ ДУЖНОСТИ ДО ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА НА  ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  ОДНОСНО ДО 10.04.2018.ГОД.   2. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ ДОСАДАШЊИ ДИРЕКТОРИ ВОЈВОДИНА АД  НОВИ САД КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА И ТО:   1.РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,   2. ПАПИЋ АЛЕКСАНДРА, ЈМБГ: 1412989715216, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,    3.СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР.    3.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.     ТАЧКА 3. Доношење одлуке о именовању директора друштва који чине Одбор директора   Божана Величковић изнела је предлог  за именовање  директора новог сазива са мандатом од 4 године и то: Стеван Рајић за извршног директора, Стаменић Милан и Мрдовић Милан за неизвршног и независног директора. У предлог у одлуке изнела је да се предлаже увећање зараде извршном директору и накнаде неизвршним директорима за 20 % у односу на претходне износе, односнео да зарада извршном директору буде 96.000,00 динара нето, а накнада неизвршним директорима 36.000,00 динра нето.   Снежана Алемпијевић је додала да је предлог за избор директора дошао од стране Дирекције за управљаде одузетом имовином и да других предлога није било.   Божана Величковић је допунила излагање са објашњењем улоге Дирекције у управљању Друштвом и објаснила како сви директори и сви запослени у Дирекцији ускачу у сваком тренутку и интервенишу кад год је то потребно и у свим ситуацијама. После прочитаног предлога одлуке позвала је присутне на гласање. За одлуку су гласали акционари који чине 83,6 %  односно 59378 гласова, уздржана су 2 акционара са 11651 гласова односно 16,4 % укупно присутних гласова. Већином гласова донета је следећа   О Д Л У К А   1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 383.ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 36/2011  99/2011, 83/2014 и 5/2015   ) И  ЧЛ. 48. СТАТУТА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  ИМЕНУЈУ СЕ ТРИ ДИРЕКТОРА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН ИЗВРШНИ А ДВА НЕИЗВРШНА И НЕЗАВИСНА И ТО:   1. РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052 , ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 2. СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ и НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР 3. МИЛАН МРДОВИЋ, ЈМБГ: 1807988793927, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР   2. ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.   3. МАНДАТ ДИРЕКТОРИМА ИЗ ТАЧКЕ 1.ОВЕ ОДЛУКЕ ТРАЈЕ 4 ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА  ИМЕНОВАЊА.   4. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС УГОВОРОМ О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  СА ДАНОМ  11.04.2018.ГОД.СА ТРАЈАЊЕМ ДО ИСТЕКА РОКА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН, ОДНОСНО ДО ЊЕГОВОГ РАЗРЕШЕЊА СА УТВРЂЕНОМ ЗАРАДОМ У НЕТО ИЗНОСУ ОД   96.000,00 ДИНАРА.   5.МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НЕИЗВРШНИХ И НЕЗАВИСНИХ ДИРЕКТОРА  И ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД УРЕДИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА СА УТВРЂЕНОМ НАКНАДОМ У НЕТО ИЗНОСУ ОД  36.000,00 ДИНАРА. 6. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,  ДА У ИМЕ ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД СА ИЗВРШНИМ, НЕИЗВРШНИМ И НЕЗАВИСНИМ ДИРЕКТОРИМА  ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ ИЗ ТАЧКЕ 4. И 5. ОВЕ ОДЛУКЕ.      7. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.   После исцрпљеног дневног реда Божана Величковић је изнела да Дирекција за одузету имовину и Одбор директора улаже све напоре да се положај Друштва стабилизује обзиром да су губици из ранијих периода велики баласт.   Труда Љирије је поставила питање о продаји акција као мањински акционар.   Божана Величковић је одговорила да до окончања поступака неће бити продаје.   Снежана Алемпијевић је изнела да трговање са хартијама од вредности на Београдској берзи није могуће  све док је Друштво у овом статусу и да га скоро неће бити, односто докле год се не заврше судски поступци који одређују тренутни статус Друштва. Књиговодствена вредност акције, али не и тржишна је отприлике 437 динара по акцији.     Седника је закључена у 12,35 часова.     Записник водила                                                                                         Председник Скупштине акционара                                                                                                                                       Војводина ад Нови Сад   ___________________                                                                                                   ____________________ Снежана Алемпијевић                                                                                                         Божана Величковић                                               Комисија за гласање:   Дијана Репац                 ____________________   Милун Бујишић             ____________________   Чуковић Млађенија     ____________________  
Војводина ад Нови Сад Број: 130/18 Нови Сад. 10.04.2018. год   На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр 31/2011, 122/2015 и 108/2016)   ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510   ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ   ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД   Ванредна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, одржана је дана 10.04.2018.год. у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12,00 часова, накојој су у складу са дневним редом донете следеће:   О Д Л У К Е   I  Претходни поступак:   1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине 2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара 3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање    II  Редовни поступак:   1. Одлука о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара бропј: 222 од 30.05.2017.год. 2. Одлука о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора 3. Одлука о именовању директора Друштва који чине Одбор директора   Одлуке су донете већином гласова присутних акционара са правом гласа.                                                                                                                          Председник                                                                                                                Скупштине акционара                                                                                                             ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД                                                                                                                     Божана Величковић